2005/5/9

     
 

class_acdk__lang__dmi__DmiObject members

artefaktur
Modules   Namespace List   Class Hierarchy   Alphabetical List   Compound List   Namespace Members   Compound Members   Related Pages  

acdk::lang::dmi::DmiObject Member List

This is the complete list of members for acdk::lang::dmi::DmiObject, including all inherited members.
_assign(const ScriptVar &other, short castFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline, protected]
_call_finalize()acdk::lang::ObjectBase [inline]
_cast(const::acdk::lang::dmi::ClazzInfo *ci)acdk::lang::dmi::DmiObject
acdk::lang::Object::_cast(const acdk::lang::dmi::ClazzInfo *ci)acdk::lang::ObjectBase [virtual]
_castScriptVar(const ClazzInfo *ci, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
_checkCastAutoboxing(short castFlags, Type requestedType) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_checkCastBool2Num(short castFlags, Type requestedType) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_checkCastChar2Int(short castFlags, Type requestedType) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_checkCastInt2Float(short castFlags, Type requestedType) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_checkCastNum2Bool(short castFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_checkFloat2Char(short castFlags, Type requestedType) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_checkType(Type tp) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_clazzTypeacdk::lang::dmi::ScriptVar
_deleterobject()acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_ensureAssignable(const ClazzInfo *ci, short castFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline, protected]
_ensureAssignable(IN(acdk::lang::Object) obj, short castFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline, protected]
_gc_releaseRef(bool force=false) constacdk::lang::ObjectBase [inline, virtual]
_getBool() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_getByte() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_getChar() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_getDouble() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_getFloat() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_getInt() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_getLong() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_getMember(::acdk::lang::Object *This, const ClazzInfo *clazz, const ClazzFieldInfo *field, IN(::acdk::lang::RString) fieldname, DmiClient &dc, int flags)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
_getObject() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_getObjectPtr()acdk::lang::Object [inline]
_getrobject()acdk::lang::dmi::ScriptVar [protected]
_getrobject() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [protected]
_getShort() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_getUcChar() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_init(acdk::lang::Object *obj)acdk::lang::dmi::ScriptVar [protected]
_init(acdk::lang::Object *obj)acdk::lang::dmi::ScriptVar [protected]
_inititializeObjectAttrFlags(int flags)acdk::lang::ObjectBase [inline]
_initScriptVar(const ScriptVar &o)acdk::lang::dmi::ScriptVar [protected]
_invoke_dynamic(::acdk::lang::Object *This, IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVar &ret, ScriptVarArray &args, DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags, const ClazzInfo *clazzinfo, const ClazzMethodInfo *methinf)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
_invoke_dynamic_super(::acdk::lang::Object *This, IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVar &ret, ScriptVarArray &args, DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags, const ClazzInfo *clazzinfo, const ClazzMethodInfo *methinf)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
_invoke_notexistant(::acdk::lang::Object *This, IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVar &ret, ScriptVarArray &args, DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags, const ClazzInfo *clazzinfo, const ClazzMethodInfo *methinf)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
_invoke_static(IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVar &ret, ScriptVarArray &args, DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags, const ClazzInfo *clazzinfo, const ClazzMethodInfo *methinf)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
_invoke_static_super(IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVar &ret, ScriptVarArray &args, DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags, const ClazzInfo *clazzinfo, const ClazzMethodInfo *methinf)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
_isObjectRefFlag(RefFlagField theFlag) constacdk::lang::ObjectBase [inline]
_lookupMethod(const ClazzInfo *&clazz, IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVarArray &args, DmiClient &dc, int flags, const ClazzMethodInfo *methinf)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
_lookupMethod(const ClazzInfo *&clazz, IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVarArray &args, IN(RStringArray) namedargs, DmiClient &dc, int flags, const ClazzMethodInfo *methinf)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
_lookupMethod(const ClazzInfo *&clazz, IN(::acdk::lang::RString) fname,::acdk::lang::sys::core_vector< ClazzMethodArgInfo > &args, IN(RStringArray) namedargs, DmiClient &dc, int flags)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
_releaseRefCount() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
_setMember(::acdk::lang::Object *This, const ScriptVar &val, const ClazzInfo *clazz, const ClazzFieldInfo *field, IN(::acdk::lang::RString) fieldname, DmiClient &dc, int flags)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
_setObjectRefFlag(bool onoff, RefFlagField flag) constacdk::lang::ObjectBase [inline]
_setrobject(acdk::lang::Object *o)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_setrobject(IN(acdk::lang::Object) o)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, protected]
_throwArrayIndexOutOfBoundsException(size_t idx=0, size_t max=size_t(-1), const char *msg=)acdk::lang::ObjectBase [static]
_throwBadCastException(const char *msg=)acdk::lang::ObjectBase [static]
_throwException(const char *msg=)acdk::lang::ObjectBase [static]
_throwIndexOutOfBoundsException(size_t idx=0, size_t max=size_t(-1), const char *msg=)acdk::lang::ObjectBase [static]
_throwNotImplementedYet(const char *msg=)acdk::lang::ObjectBase [static]
_throwNullPointerException(const char *msg=)acdk::lang::ObjectBase [static]
_throwObjectInsane(const InterfaceBase *obj, int magicsic)acdk::lang::ObjectBase [static]
_throwWrongType(const ClazzInfo *wanted, const ClazzInfo *existant)acdk::lang::dmi::ScriptVar [static]
_throwWrongType(Type wanted) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [protected]
addition(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
addition(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
addition(IN(double) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::addition(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
addRef(bool force=false) constacdk::lang::ObjectBase [inline]
allocate(size_t size, acdk::lang::sys::AllocatedType at=acdk::lang::sys::RawMem)acdk::lang::ObjectBase [inline]
allocator()acdk::lang::ObjectBase [inline]
aquireLock()acdk::lang::ObjectBase
assign(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(IN(bool) c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(bool *c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(IN(char) c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(char *c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(IN(ucchar) c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(ucchar *c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(IN(byte) c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(byte *c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(IN(short) c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(short *c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(IN(int) c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(int *c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(IN(jlong) c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(jlong *c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(IN(float) c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(float *c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(IN(double) c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(double *c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(IN(acdk::lang::Object) c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
assign(acdk::lang::Object *c, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::assign(acdk::lang::Object *obj, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::ScriptVar
binary_and(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
binary_and(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::binary_and(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
binary_leftshift(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
binary_leftshift(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::binary_leftshift(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
binary_not(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::binary_not(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
binary_or(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
binary_or(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::binary_or(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
binary_rightshift(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
binary_rightshift(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::binary_rightshift(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
binary_rightshift_unsigned(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
binary_rightshift_unsigned(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
binary_rightshift_unsigned(IN(acdk::lang::Object) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::binary_rightshift_unsigned(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
binary_xor(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
binary_xor(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::binary_xor(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
BoolRefType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
BoolType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
ByteRefType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
ByteType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
CharRefType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
CharType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
clazzInfo()acdk::lang::ObjectBase [inline, static]
clone()acdk::lang::Object [virtual]
clone(sys::Allocator *alloc)acdk::lang::Object [virtual]
compareTo(IN(acdk::lang::Object) o)acdk::lang::Object [virtual]
create_instance()acdk::lang::Object [static]
deallocate(void *ptr, acdk::lang::sys::AllocatedType at=acdk::lang::sys::RawMem)acdk::lang::ObjectBase [inline]
decrement(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject
decrement(int)acdk::lang::dmi::DmiObject
dispose()acdk::lang::dmi::ScriptVar
disposeRef() constacdk::lang::ObjectBase
divide(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
divide(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
divide(IN(double) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::divide(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
DmiObject()acdk::lang::dmi::DmiObject
DmiObject(const ClazzInfo *clazz)acdk::lang::dmi::DmiObject
DmiObject(IN(RDmiObject) obj, int flags=0)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(IN(RDmiObject) obj, int flags, const ClazzInfo *clazz)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(const ScriptVar &sv)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(IN(bool) c, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(OUT(bool) c, int fl=MiAiOut)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(bool *c, int fl)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(IN(char) c, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(OUT(char) c, int fl=MiAiOut)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(char *c, int fl)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(IN(ucchar) c, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(OUT(ucchar) c, int fl=MiAiOut)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(ucchar *c, int fl)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(IN(byte) c, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(OUT(byte) c, int fl=MiAiOut)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(byte *c, int fl)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(IN(short) c, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(OUT(short) c, int fl=MiAiOut)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(short *c, int fl)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(IN(int) c, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(OUT(int) c, int fl=MiAiOut)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(int *c, int fl)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(IN(jlong) c, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(OUT(jlong) c, int fl=MiAiOut)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(jlong *c, int fl)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(IN(float) c, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(OUT(float) c, int fl=MiAiOut)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(float *c, int fl)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(IN(double) c, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(OUT(double) c, int fl=MiAiOut)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(double *c, int fl)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(NilRef nil, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(IN(acdk::lang::Object) c, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(IN(acdk::lang::Object) c, int fl, const ClazzInfo *clazz)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(OUT(acdk::lang::Object) c, int fl=MiAiOut)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(OUT(acdk::lang::Object) c, int fl, const ClazzInfo *clazz)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(acdk::lang::Object *c, int fl=MiAiOut)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(acdk::lang::Object *obj, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DmiObject(InterfaceBase *obj, int fl=MiAiIn)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
DoubleRefType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
DoubleType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
equal(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
equal(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
equal(IN(double) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
equal(IN(bool) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
equal(IN(char) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
equal(IN(uc2char) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
equal(IN(acdk::lang::Object) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::equal(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
equals(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
equals(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline, virtual]
finalize()acdk::lang::Object [virtual]
FinalizeCalled enum valueacdk::lang::ObjectBase
findFunctions(const ClazzInfo *clazz, IN(::acdk::lang::RString) fname, int flags, ClazzMethodInfoVec &vec)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
findMethod(const ClazzInfo *&clazz, const FunctionSignature &signature, bool exactMatch=true, int flags=MiIvDeclared)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
flagsacdk::lang::dmi::ScriptVar
FloatRefType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
FloatType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
get(bool &b) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
get(char &b) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
get(ucchar &b) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
get(byte &b) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
get(short &b) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
get(int &b) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
get(jlong &b) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
get(float &b) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
get(double &b) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
get(acdk::lang::Object &b) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getAsCodeArguments(ScriptVarArray &args)acdk::lang::dmi::ScriptVar [protected, static]
getBasicType(const T &dummy) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
getBoolRef()acdk::lang::dmi::ScriptVar
getBoolVar(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getBoolVar(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getByteRef()acdk::lang::dmi::ScriptVar
getByteVar(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getByteVar(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getCharRef()acdk::lang::dmi::ScriptVar
getCharVar(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getCharVar(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getClass()acdk::lang::Object [virtual]
GetClass()acdk::lang::Object [inline, static]
acdk::getClazzInfo()acdk::lang::ObjectBase [inline, virtual]
acdk::lang::dmi::StdDispatch::getClazzInfo()=0acdk::lang::dmi::StdDispatch [pure virtual]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getClazzInfo() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getClazzInfo(Type typ)acdk::lang::dmi::ScriptVar [static]
getClazzType()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
getCollectableFields(FieldReferences &fields)acdk::lang::ObjectBase [inline, virtual]
getDataPtr()acdk::lang::dmi::ScriptVar
getDmiClient()acdk::lang::dmi::StdDispatch [virtual]
getDmiTarget(bool &forwarded, const::acdk::lang::dmi::ClazzInfo *&ci)acdk::lang::Object [inline, virtual]
acdk::lang::dmi::StdDispatch::getDmiTarget(const::acdk::lang::dmi::ClazzInfo *&ci)acdk::lang::dmi::StdDispatch
getDoubleRef()acdk::lang::dmi::ScriptVar
getDoubleVar(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getDoubleVar(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getFlags()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
getFloatRef()acdk::lang::dmi::ScriptVar
getFloatVar(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getFloatVar(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getImplFields(dmi::SysFields &fields)acdk::lang::Object [virtual]
getInitialized(const acdk::lang::dmi::ClazzInfo *ci)acdk::lang::dmi::ScriptVar [static]
getInternalField(IN(RString) name, int flags, const ClazzInfo *clazz=0)acdk::lang::dmi::StdDispatch
getInternalFields(int flags, const ClazzInfo *clazz=0)acdk::lang::dmi::StdDispatch [virtual]
getIntRef()acdk::lang::dmi::ScriptVar
getIntVar(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getIntVar(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getLongRef()acdk::lang::dmi::ScriptVar
getLongVar(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getLongVar(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getMember(IN(::acdk::lang::RString) fieldname, DmiClient &dc, int flags, const ClazzInfo *type_requested=0)acdk::lang::dmi::StdDispatch [virtual]
getName()acdk::lang::Object [virtual]
getObjectRef()acdk::lang::dmi::ScriptVar
getObjectVar(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getObjectVar(short castFlags=SVCastStdFlags, const ClazzInfo *ci=0) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getShortRef()acdk::lang::dmi::ScriptVar
getShortVar(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getShortVar(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getStaticMember(const ClazzInfo *clazz, IN(::acdk::lang::RString) fieldname, DmiClient &dc, int flags, const ClazzInfo *type_requested=0)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
getStaticMember(const ClazzInfo *clazz, const ClazzFieldInfo *field, int flags)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
getStringVar(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getStringVar(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getTypeInfo()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::getTypeInfo() constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getTypeStorageSize() constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getUcCharRef()acdk::lang::dmi::ScriptVar
getUcCharVar(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getValueClazzInfo() constacdk::lang::dmi::ScriptVar
getVarType()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
greater_or_equal(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
greater_or_equal(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
greater_or_equal(IN(double) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::greater_or_equal(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
greater_than(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
greater_than(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
greater_than(IN(double) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::greater_than(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
hashCode()acdk::lang::Object [inline, virtual]
hasLocalGc() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
increment()acdk::lang::dmi::DmiObject
increment(int)acdk::lang::dmi::DmiObject
inOf() constacdk::lang::dmi::ScriptVar
inoutOf()acdk::lang::dmi::ScriptVar
IntRefType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
IntType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
invoke(IN(RString) name)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, const ScriptVar &s6)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, const ScriptVar &s6, const ScriptVar &s7)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, const ScriptVar &s6, const ScriptVar &s7, const ScriptVar &s8)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, const ScriptVar &s6, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, const ScriptVar &s6, const ScriptVar &s7, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, const ScriptVar &s6, const ScriptVar &s7, const ScriptVar &s8, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, const ScriptVar &s6)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, const ScriptVar &s6, const ScriptVar &s7)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, const ScriptVar &s6, const ScriptVar &s7, const ScriptVar &s8)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, const ScriptVar &s6, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, const ScriptVar &s6, const ScriptVar &s7, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invoke_static(IN(RString) classname, IN(RString) methodname, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, const ScriptVar &s5, const ScriptVar &s6, const ScriptVar &s7, const ScriptVar &s8, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
invokeMethod(IN(RString) funcname, ScriptVarArray &args, int flags=MiPublic)acdk::lang::dmi::StdDispatch
invokeMethod(IN(RString) funcname, ScriptVarArray &args, IN(NamedArgs) nargs, int flags=MiPublic)acdk::lang::dmi::StdDispatch
invokeMethod(IN(RString) funcname, ScriptVarArray &args, DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags=MiPublic)acdk::lang::dmi::StdDispatch
invokeMethod(IN(RString) funcname, ScriptVarArray &args, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags=MiPublic)acdk::lang::dmi::StdDispatch
invokeStaticMethod(IN(RString) classname, IN(RString) funcname, ScriptVarArray &args, int flags=MiPublic|MiStatic)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
invokeStaticMethod(IN(RString) classname, IN(RString) funcname, ScriptVarArray &args, IN(NamedArgs) nargs, int flags=MiPublic|MiStatic)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
invokeStaticMethod(IN(RString) classname, IN(RString) funcname, ScriptVarArray &args, DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags=MiPublic|MiStatic)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
isBoolean(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::isBoolean(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
isBoolType() constacdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
isByteType() constacdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
isCharacter(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
isCharacterType()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::isCharacterType() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
isCharType() constacdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
isDmiOverLoaded(const ClazzInfo *ci, const ClazzMethodInfo *mi)acdk::lang::dmi::StdDispatch
isDmiOverLoaded(const ClazzInfo *ci, IN(RString) funcname, const ClazzMethodInfo *mi, ClazzMethodArgInfo **const args)acdk::lang::dmi::StdDispatch [virtual]
isDoubleType() constacdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
IsExternalRecorded enum valueacdk::lang::ObjectBase
isExternalRecorded() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
isFloating(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::isFloating(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
isFloatingType()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::isFloatingType() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
isFloatType() constacdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
isInteger(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::isInteger(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
isIntegerType()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::isIntegerType() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
isIntType() constacdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
isLongType() constacdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
isMarked() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
isMemLocked() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
IsMemLocked enum valueacdk::lang::ObjectBase
isNumber(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::isNumber(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
isNumberType()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::isNumberType() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
isObject(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::isObject(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
isObjectType() constacdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
isOnlyFloating(short castFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
isReference(Type tp)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline, static]
isShortType() constacdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
isSoftReference() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
IsSoftReference enum valueacdk::lang::ObjectBase
isStackRef() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
IsStackRef enum valueacdk::lang::ObjectBase
isStaticRef() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
IsStaticRef enum valueacdk::lang::ObjectBase
isString(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::isString(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
isStringType()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::isStringType() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
isTrue(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::isTrue(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
isUcCharType() constacdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
isUndef() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
IsUnsynchronized enum valueacdk::lang::ObjectBase
isUnsynchronized() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
IsUserHeapRef enum valueacdk::lang::ObjectBase
isVoid() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
isWeakRef() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
IsWeakRef enum valueacdk::lang::ObjectBase
less_or_equal(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
less_or_equal(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
less_or_equal(IN(double) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::less_or_equal(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
less_than(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
less_than(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
less_than(IN(double) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::less_than(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
lock()acdk::lang::ObjectBase [virtual]
lockMem(bool lockit) constacdk::lang::ObjectBase [inline]
logical_and(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
logical_and(IN(bool) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::logical_and(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
logical_not(short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::logical_not(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
logical_or(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
logical_or(IN(bool) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::logical_or(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
logical_xor(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
logical_xor(IN(bool) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
logical_xor(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::logical_xor(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
LongRefType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
LongType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
lookupMethod(const ClazzInfo *&clazz, IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVarArray &args, IN(RStringArray) namedArgs, DmiClient &dc, int flags, const ClazzMethodInfo *methinf=0)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
lookupMethod(const ClazzInfo *&clazz, IN(::acdk::lang::RString) fname, acdk::lang::dmi::ClazzMethodArgInfo **const args, DmiClient &dc, int flags)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
lookupMethod(const ClazzInfo *&clazz, int methodhash, int flags)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
lookupMethod(const ClazzInfo *&clazz, IN(::acdk::lang::RString) fname, int flags)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
lookupMethod_cb(const ClazzInfo *&clazz, IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVarArray &args, IN(RStringArray) namedArgs, DmiClient &dc, int flags, const ClazzMethodInfo *methinf)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
lookupMethodNoPolymorph(const ClazzInfo *&clazz, IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVarArray &args, IN(RStringArray) namedArgs, DmiClient &dc, int flags, const ClazzMethodInfo *methinf=0)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
magic() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
Marked enum valueacdk::lang::ObjectBase
modulo(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
modulo(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::modulo(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
multiply(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
multiply(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
multiply(IN(double) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::multiply(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
negation(short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
New(IN(RString) classname, ScriptVarArray &args, DmiClient &dc=AcdkDmiClient::getDmiClient())acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
New(IN(RString) classname, ScriptVarArray &args, IN(RStringArray) nargs, DmiClient &dc=AcdkDmiClient::getDmiClient())acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
New(IN(RString) classname, ScriptVarArray &args, IN(NamedArgs) nargs, DmiClient &dc=AcdkDmiClient::getDmiClient())acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
New(IN(RString) name)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
New(IN(RString) name, const ScriptVar &s0)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
New(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
New(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
New(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
New(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
New(IN(RString) name, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
New(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
New(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
New(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
New(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
New(IN(RString) name, const ScriptVar &s0, const ScriptVar &s1, const ScriptVar &s2, const ScriptVar &s3, const ScriptVar &s4, IN(NamedArgs) nargs)acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, static]
NoRefCounting enum valueacdk::lang::ObjectBase
not_equal(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
not_equal(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
not_equal(IN(double) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
not_equal(IN(bool) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
not_equal(IN(char) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
not_equal(IN(uc2char) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::not_equal(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
notify()acdk::lang::Object [virtual]
notifyAll()acdk::lang::Object [virtual]
Object(const acdk::lang::Object &)acdk::lang::Object
Object()acdk::lang::Object
ObjectBase()acdk::lang::ObjectBase [protected]
ObjectHasLocalGc enum valueacdk::lang::ObjectBase
ObjectRefType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
ObjectType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
operator &(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator &(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator &(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator &&(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator &&(IN(bool) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator &&(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator *(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator *(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator *(IN(double) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator *(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator bool() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
operator byte() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
operator char() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
operator delete(void *ptr)acdk::lang::ObjectBase
operator delete(void *ptr, void *mem)acdk::lang::ObjectBase [inline]
operator delete(void *mem,::acdk::lang::sys::Allocator *allocator)acdk::lang::ObjectBase
operator delete[](void *ptr)acdk::lang::ObjectBase
operator delete[](void *ptr, void *mem)acdk::lang::ObjectBase [inline]
operator double() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
operator float() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
operator int() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
operator jlong() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
operator new(size_t size)acdk::lang::ObjectBase
operator new(size_t size, void *mem)acdk::lang::ObjectBase [inline]
operator new(size_t size,::acdk::lang::sys::Allocator *allocator)acdk::lang::ObjectBase
operator new[](size_t size)acdk::lang::ObjectBase
operator new[](size_t size, void *mem)acdk::lang::ObjectBase [inline]
operator short() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
operator ucchar() constacdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
operator!()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator!=(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator!=(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator!=(IN(double) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator!=(IN(bool) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator!=(IN(char) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator!=(IN(uc2char) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator!=(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator%(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator%(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator%(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator+(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator+(IN(RString) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator+(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator+(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator+(IN(double) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator+()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator++()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator++(int x)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator-(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator-(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator-(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator-(IN(double) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator-()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator--()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator--(int x)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator->()acdk::lang::dmi::ScriptVar
operator/(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator/(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator/(IN(double) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator/(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator<(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator<(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator<(IN(double) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator<(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator<<(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator<<(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator<<(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator<=(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator<=(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator<=(IN(double) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator<=(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator=(const ScriptVar &sv)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(bool c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(bool *c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(char c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(ucchar c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(char *c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(const char *c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(ucchar *c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(byte c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(byte *c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(short c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(short *c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(int c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(int *c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(jlong c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(jlong *c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(float c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(float *c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(double c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(double *c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(const acdk::lang::Object &obj)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(acdk::lang::Object *c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
acdk::lang::dmi::ScriptVar::operator=(acdk::lang::Object *c)acdk::lang::dmi::ScriptVar
operator==(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator==(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator==(IN(double) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator==(IN(bool) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator==(IN(char) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator==(IN(uc2char) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator==(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator>(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator>(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator>(IN(double) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator>(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator>=(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator>=(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator>=(IN(double) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator>=(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator>>(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator>>(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator>>(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator^(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator^(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator^(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator|(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator|(IN(jlong) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator|(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator||(IN(RDmiObject) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator||(IN(bool) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator||(IN(acdk::lang::Object) other)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
operator~()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
outOf()acdk::lang::dmi::ScriptVar
peek(IN(RString) fieldname, int flags=MiPublic)acdk::lang::dmi::StdDispatch
peek_static(IN(RString) classname, IN(RString) fieldname, int flags=MiPublic|MiStatic)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
poke(IN(RString) fieldname, const ScriptVar &arg, int flags=MiPublic)acdk::lang::dmi::StdDispatch
poke_static(IN(RString) classname, IN(RString) member, const ScriptVar &val, int flags=MiPublic|MiStatic)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
readObject(IN(::acdk::io::RObjectReader) in, IN(RClass) cls)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::Object::readObject(IN(acdk::io::RObjectReader) in, IN(RClass) cls)acdk::lang::Object [virtual]
readResolve()acdk::lang::Object [inline, virtual]
refCount() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
RefFlagField typedefacdk::lang::ObjectBase
RefFlags enum nameacdk::lang::ObjectBase
releaseRef(bool force=false) constacdk::lang::ObjectBase [inline]
reset()acdk::lang::dmi::ScriptVar
same(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
ScriptVar()acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(bool c, int fl=MiAiIn, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(bool *c, int fl, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(char c, int fl=MiAiIn, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(char *c, int fl, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(ucchar c, int fl=MiAiIn, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(ucchar *c, int fl, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(byte c, int fl, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(byte *c, int fl, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(short c, int fl=MiAiIn, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(short *c, int fl, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(int c, int fl=MiAiIn, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(int *c, int fl=MiAiOut, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(jlong c, int fl=MiAiIn, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(jlong *c, int fl, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(float c, int fl=MiAiIn, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(float *c, int fl, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(double c, int fl=MiAiIn, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(double *c, int fl, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(NilRef nilval, int fl=MiAiIn, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(IN(acdk::lang::Object) obj, int fl=MiAiIn, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar
ScriptVar(acdk::lang::Object *obj, int fl=MiAiIn, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar [inline]
ScriptVar(InterfaceBase *obj, int fl=MiAiIn, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar
ScriptVar(acdk::lang::Object *c, int fl=MiAiOut, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar
ScriptVar(const char *cstr)acdk::lang::dmi::ScriptVar
ScriptVar(const ScriptVar &o)acdk::lang::dmi::ScriptVar
ScriptVar(const ScriptVar &o, int flags, const ClazzInfo *ci=0)acdk::lang::dmi::ScriptVar
serialized_clone(bool deep, bool deepserialized=true)acdk::lang::Object
serialized_equals(IN(acdk::lang::Object) o, bool recursive_serialized)acdk::lang::Object
serialized_hashCode(bool recursive_serialized)acdk::lang::Object
setClazzType(const ClazzInfo *ci)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
setExternalRecorded(bool flag) constacdk::lang::ObjectBase [inline]
setLocalGc(bool flag) constacdk::lang::ObjectBase [inline]
setMarked() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
setMember(IN(::acdk::lang::RString) fieldname, const ScriptVar &newval, DmiClient &dc, int flags=MiPublic)acdk::lang::dmi::StdDispatch [virtual]
setOwnObjectReference(IN(acdk::lang::Object) obj=Nil)acdk::lang::dmi::ScriptVar
setSoftReference(bool flag) constacdk::lang::ObjectBase [inline]
setStackRef() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
setStackRef(bool asstackref) constacdk::lang::ObjectBase [inline]
setStaticMember(const ClazzInfo *clazz, IN(::acdk::lang::RString) fieldname, const ScriptVar &newval, DmiClient &dc, int flags)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
setStaticMember(const ClazzInfo *clazz, const ClazzFieldInfo *field, const ScriptVar &value, DmiClient &dc, int flags)acdk::lang::dmi::StdDispatch [static]
setStaticRef(bool asstaticref) constacdk::lang::ObjectBase [inline]
setUnsynchronized(bool unsynced) constacdk::lang::ObjectBase [inline]
ShortRefType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
ShortType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
singleThreadedacdk::lang::ObjectBase [static]
StandardDispatch(IN(acdk::lang::RString) fname,::acdk::lang::dmi::ScriptVar &ret,::acdk::lang::dmi::ScriptVarArray &args,::acdk::lang::dmi::DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags, const::acdk::lang::dmi::ClazzInfo *clazzinfo=0, const::acdk::lang::dmi::ClazzMethodInfo *methinf=0)acdk::lang::Object [inline, static]
acdk::lang::dmi::StdDispatch::StandardDispatch(IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVar &ret, ScriptVarArray &args, DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags, const ClazzInfo *clazzinfo=0, const ClazzMethodInfo *methinf=0)acdk::lang::dmi::StdDispatch [protected, static]
acdk::lang::dmi::StdDispatch::StandardDispatch(IN(::acdk::lang::RString) classname, IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVar &ret, ScriptVarArray &args, DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags, const ClazzInfo *clazzinfo=0, const ClazzMethodInfo *methinf=0)acdk::lang::dmi::StdDispatch [protected, static]
standardDispatch(IN(acdk::lang::RString) fname, acdk::lang::dmi::ScriptVar &ret, acdk::lang::dmi::ScriptVarArray &args, acdk::lang::dmi::DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags, const acdk::lang::dmi::ClazzInfo *clazzinfo, const acdk::lang::dmi::ClazzMethodInfo *methinf)acdk::lang::dmi::DmiObject
acdk::lang::Object::standardDispatch(IN(acdk::lang::RString) fname,::acdk::lang::dmi::ScriptVar &ret,::acdk::lang::dmi::ScriptVarArray &args,::acdk::lang::dmi::DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags, const::acdk::lang::dmi::ClazzInfo *clazzinfo=0, const::acdk::lang::dmi::ClazzMethodInfo *methinf=0)acdk::lang::Object [inline, virtual]
acdk::lang::dmi::StdDispatch::standardDispatch(IN(::acdk::lang::RString) fname, ScriptVar &ret, ScriptVarArray &args, DmiClient &dc, IN(::acdk::lang::RStringArray) namedArgs, int flags, const ClazzInfo *clazzinfo=0, const ClazzMethodInfo *methinf=0)acdk::lang::dmi::StdDispatch [virtual]
subtraction(IN(RDmiObject) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
subtraction(IN(jlong) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
subtraction(IN(double) other, short castFlags=SVCastStdFlags)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::subtraction(const ScriptVar &other, short castFlags=SVCastStdFlags) constacdk::lang::dmi::ScriptVar
testIntegrity() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
toCode()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::toCode() constacdk::lang::dmi::ScriptVar
toString()acdk::lang::dmi::DmiObject [inline, virtual]
acdk::lang::dmi::ScriptVar::toString() constacdk::lang::dmi::ScriptVar
Type enum nameacdk::lang::dmi::ScriptVar
typeacdk::lang::dmi::ScriptVar
UcCharRefType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
UcCharType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
UnknownType enum valueacdk::lang::dmi::ScriptVar
unlock()acdk::lang::ObjectBase [virtual]
unsetMarked() constacdk::lang::ObjectBase [inline]
varacdk::lang::dmi::ScriptVar
Visited enum valueacdk::lang::ObjectBase
wait(int timeoutms=0, int timeoutus=0)acdk::lang::Object [virtual]
writeObject(IN(::acdk::io::RObjectWriter) out, IN(RClass) cls)acdk::lang::dmi::DmiObject [inline]
acdk::lang::Object::writeObject(IN(acdk::io::RObjectWriter) out, IN(RClass) cls)acdk::lang::Object [virtual]
writeReplace()acdk::lang::Object [inline, virtual]
~Object()acdk::lang::Object [virtual]
~ObjectBase()acdk::lang::ObjectBase [inline, virtual]
~ScriptVar()acdk::lang::dmi::ScriptVar
~StdDispatch()acdk::lang::dmi::StdDispatch [inline, virtual]